JMJ Achieves Prestigious European Quality Award (EQA) for Coaching and Mentoring